« Restauranger ska veta skillnaden mellan laktosfritt och mjölkproteinfritt! | Main | Koffein i energidrycker »

25 september 2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sara

Minskar risken för typ 1?

Anna Karlsson

Hej Sara! Bra att du ställde den frågan! I den här studien var det typ 2 diabetes hos medelålders människor och kopplingen till intag av fullkorn som undersöktes. Jag ska förtydliga i texten. Så vitt vi vet i dag kan inte olika kostfaktorer minska risken att drabbas av diabetes typ 1.
Ta hand om dig!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)