« Dietande vuxnas kostråd - ett hot mot ungdomars hälsa | Main | Är det okej att sjukvårdspersonal ger rådet att dra ner på gluten? »

03 juli 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Agneta

För den som inte förstår sig på pappersböcker finns den som e-bok också! Tror mina söner också ska få varsitt ex. Förhoppningsvis bjuder de sin mor på något gott i sommar mellan matcherna...

Anna Karlsson

Haha! Hoppas inte på alltför mycket, Agneta!
kram, Anna

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)