« Träning och fysisk aktivitet är grymt bra för hjärnan, men överträning - not so much | Main | Farliga ägg?? »

13 juli 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Veronica A

Sen har vi inte bara kalorierna att tänka på när det gäller öl, vin & sprit utan även effekten från alkoholen. Kalorierna går att träna bort men alkoholen kan få större konsekvenser.

Anna Karlsson

Helt rätt Veronica! Jag fick själv extra jobbiga tonår på grund av att hela vår familj, skulle jag vilja säga, drabbades av alkoholism.
Så det du påpekar är sååå viktigt!
Ha en fin sommar

Anna

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)