« Här kan du välja en proteinbar eller två! | Main | Kokbok för gamers som inte orkar »

27 juni 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Linnéa Lundström

Hej Anna! Det var precis Så jag reagerade när jag läste den artikeln. Först en suck, sen en växande irritation över den återkommande sensmoralen att alla är lurade och att sjukvården undanhåller diagnos och behandling för candida. SAMT att det är en modell som alla borde följa, för då mår vi så mycket bättre!

Bra skrivet!

Med vänlig hälsning

Linnéa

Anna Karlsson

Tack Linnéa, ha en bra sommar!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)